Now showing items 1-1 of 1

    • 「桂太郎関係文書目録」より 

      宇野俊一; Uno, Shun'ichi (クレス出版Kuresu Shuppan, 1995)
      Guide to the 19-reel microfilm set Kokuritsu Kokkai Toshokan Kensei Shiryōshitsu shozō Katsura Tarō kankei monjo (国立国会図書館憲政資料室所蔵桂太郎関係文書).